martes, 14 de febrero de 2017

Conceptos importantes

Hola,

Os adjunto la ampliación de conceptos. Amplía las correcciones que ya tenéis adjuntadas.

Saludos

Las unidades lingüísticas
- Nivel fónico
- Nivel morfosintáctico
- Nivel léxico semántico

La formación de palabras
- Lexemas, morfemas (dependientes o independientes)...
- Clasificación de las palabras (simples, derivadas, compuestas, parasintéticas, siglas, acrónimos, acortamientos, abreviaturas...)
- Significado connotativo y denotativo
Tema 1. Factores que condicionan la comunicación.
- Diglosia
- Bilingüismo individual y social 
- Interfeerencias
Tema 2. Las propiedades textuales
Tipología
Adecuación, coherencia, cohesión
Tema 3. El léxico español. Elementos constitutivos
- Léxico heredado y adquirido
- Préstamos, neologismos, palabras patrimoniales, cultismos...
Tema 4. Las relaciones semánticas entre las palabras.
Monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia
 

domingo, 12 de febrero de 2017

San Juan de la Cruz

Noche oscura

[Poema - Texto completo.]

San Juan de la Cruz

Canciones del alma que se goza de haber
llegado al alto estado de la perfección,
que es la unión con Dios, por el camino
de la negación espiritual. 
1. En una noche oscura
con ansias, en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.
2. A oscuras, y segura,
por la secreta escala disfrazada,
¡Oh dichosa ventura!
a oscuras, y en celada,
estando ya mi casa sosegada.
3. En la noche dichosa
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía,
sino la que en el corazón ardía.
4. Aquésta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.
5. ¡Oh noche que guiaste!
¡Oh noche amable más que la alborada:
oh noche que juntaste
Amado con Amada.
Amada en el Amado transformada!
6. En mi pecho florido,
que entero para él sólo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.
7. El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.
8. Quedéme, y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

viernes, 3 de febrero de 2017

Bases del concurso literario


BASES DEL

CONCURS LITERARI

LLENGUA CATALANA - CASTELLANA

 

INSTITUTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

SANT JORDI     CURS 2016-2017

 

 

 

LLENGUA CATALANA-LLENGUA CASTELLANA

 

 

1. Pot participar-hi tot l'alumnat matriculat als centres educatius d’ensenyament  secundari de Sant Boi. Per tal de potenciar la màxima participació dels alumnes, aquests només podran presentar una sola obra per categoria i llengua.

 

2. Les obres s'acompanyaran d'un sobre tancat amb el pseudònim de l'autor/a escrit a l'exterior i el nom i cognoms, el grup i l'institut especificat a l'interior d'aquest.

Les obres les portaran els professors/es que formin part del jurat en representació del seu centre.

 

3. És imprescindible que els treballs estiguin escrits en fulls de tamany DIN-A4 i mecanografiats a doble espai i per una sola cara. En el cas d’utilització d’un tractador de textos s’utilitzarà com a mínim una lletra tipus “Arial 12” i a 1 espai i mig entre línies.

 

4. El concurs admet, en cada llengua, els gèneres següents:

 

            a) Narrativa: extensió compresa entre 1a 5  fulls.

 

            b) Poesia: extensió màxima de 5 fulls (es valorarà la unitat temàtica).

 

            c) Guió dramàtic: extensió màxima de deu fulls.

 

Cada centre podrà presentar només 1 treball per categoria i gènere

 

5. Cada gènere estarà subdividit en tres categories:

 

            CATEGORIA A: Alumnes de 1er i 2n d'ESO.

            CATEGORIA B: Alumnes de 3r d’ESO i 4t d’ESO.

            CATEGORIA C: Alumnes de 1er i 2n de Batxillerat, CF Grau Mitjà i

      CF Grau Superior.

S’estableix una categoria extraordinària que rebrà una MENCIÓ HONORÍFICA en l’acte de lliurament de premis

 

6. Cal lliurar els originals fins el dia 24 de març de 2017 a secretaria  de l'institut.

 

7. El jurat estarà integrat pel professorat de llengua i literatura dels centres que participen i representants de l’Ajuntament com  organitzadors del concurs que es reuniran el dia 5 d'abril  de  2017 a les  10h.  Al Casal de Barri Marianao.

 

8. L'Ajuntament de Sant Boi col·laborarà en l'atorgament dels següents premis:

 

 

Llengua catalana i llengua castellana

 

CATEGORIA A:

            1er premi poesia:                50 Euros

            1er premi narrativa:             50 Euros

 

            2n premi poesia:                   25 Euros

            2n premi narrativa:                25 Euros

 

CATEGORIA B:

            1er premi poesia:                50 Euros.

            1er premi narrativa:             50 Euros.

            1er premi guió dramàtic:    50 Euros

 

            2n premi poesia:                 25 Euros

            2n premi narrativa:              25 Euros

            2n premi guió dramàtic:    25 Euros

 

CATEGORIA C:

            1er premi poesia:                50 Euros

            1er premi narrativa:             50 Euros

            1er premi guió dramàtic:    50 Euros

 

            2n premi poesia:                   25 Euros

            2n premi narrativa:                25 Euros

            2n premi guió dramàtic:       25 Euros

 

Aquest import s’aportarà al centre que el bescanviarà, a l’alumne/a, per un val de compra de la mateixa quantitat.

 

9. Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement en l'acte de lliurament de premis que es realitzarà el dia 21 d’abril de 2017

 

NOTA: QUEDARAN EXCLOSES DE PARTICIPAR EN EL CONCURS TOTES LES OBRES QUE NO ACOMPLEIXIN AMB EL QUE S’HA ESTABLERT EN AQUESTES BASES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL

CONCURS LITERARI

LLENGUA ESTRANGERA


 

INSTITUTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

SANT JORDI     CURS 2016-2017

 

 

 

LLENGUA ESTRANGERA

 

 

1. Pot participar-hi tot l'alumnat matriculat als centres educatius d’ensenyament  secundari de Sant Boi. Per tal de potenciar la màxima participació dels alumnes, aquests només podran presentar una sola obra per categoria.

 

2. Les obres s'acompanyaran d'un sobre tancat amb el pseudònim de l'autor/a escrit a l'exterior i el nom i cognoms, el grup i l'institut especificat a l'interior d'aquest.

Les obres les portaran els professors/es que formin part del jurat en representació del seu centre.

 

3. És imprescindible que els treballs estiguin escrits en fulls de tamany DIN-A4 i mecanografiats a doble espai i per una sola cara. En el cas d’utilització d’un tractador de textos s’utilitzarà com a mínim una lletra tipus “Arial 12” i a 1 espai i mig entre línies.

 

4. El concurs admet la realització d’un text lliure i a partir de 70 paraules i amb un màxim de dos fulls per treball

 

Cada centre podrà presentar només 1 treball per categoria i gènere

 

5. El concurs estarà subdividit en tres categories per la llengua anglesa :

 

CATEGORIA A: Alumnes de 1er i 2n d'ESO

            CATEGORIA B: Alumnes de 3r d’ESO i 4t d’ESO.

            CATEGORIA C: Alumnes de 1er i 2n de Batxillerat, CF Grau Mitjà i

     CF Grau Superior.

 

S’otorgarà un sol premi per les llengües de Francés i Alemany, sempre i quan es presentin mes de 3 obres per cadascuna de les llengües i en el jurat hi hagi professorat amb coneixements suficients per valorar els treballs.

 

S’establirà  una categoria extraordinària, que rebrà una MENCIÓ HONORÍFICA a les llengües de francès i Alemany en l’acte de lliurament de premis

 

6. Cal lliurar els originals fins el dia 24 de març de 2017 a secretaria  de l'institut.

 

7. El jurat estarà integrat per professorat dels centres participants i d’aquestes llengües o amb coneixements suficients d’elles i que es reunirà el dia 5 d'abril  de 2017 a les 10h. al Casal de Barri Marianao.

 

8. L'Ajuntament de Sant Boi col·laborarà en l'atorgament dels següents premis:

 

 

llengua estrangera

 

CATEGORIA A:

           

1er premi                              50 Euros.

            2n premi                               25 Euros

 

CATEGORIA B:

           

1er premi                              50 Euros.

            2n premi                               25 Euros

 

CATEGORIA C:

           

1er premi                              50 Euros

            2n premi                               25 Euros

 

MENCIÓ HONORIFICA

 

            Francés                                50 Euros

            Alemany                               50 Euros

 

Aquest imports  s’aportarà al centre que el bescanviarà, a l’alumne/a, per un val de compra de la mateixa quantitat.

 

9. Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement en l'acte de lliurament de premis que es realitzarà el dia    21 d’abril de 2017

 

NOTA: QUEDARAN EXCLOSES DE PARTICIPAR EN EL CONCURS TOTES LES OBRES QUE NO ACOMPLEIXIN AMB EL QUE S’HA ESTABLERT EN AQUESTES BASES.