domingo, 24 de noviembre de 2013

Examen

¡Hola!

Os enumero aquellos contenidos que pueden aparecer en el examen y su ubicación en las diferentes unidades del libro de texto. Recuerdo que todas las entradas del blog son también contenidos evaluables. El día del examen recogeré el dosier con las redacciones, el glosario de faltas y el terminológico.
Insisto en la importancia de estudiar el glosario de faltas para reducir los descuentos por faltas.
En clase repasaremos con el libro de texto. ¡Feliz Domingo!

Esmeralda

 • Unidad 1


Características de la comunicación
Las funciones del lenguaje
Lenguaje verbal y no verbal
Clases de signos
Reglas generales de acentuación
Casos especiales de acentuación

 • Unidad 2


El texto y sus propiedades
Adecuación, coherencia y cohesión
Marcadores discursivos
Tipos de texto (Fotocopia horizontal)
Estructura de las palabras
Procedimiento de formación de palabras
Origen del léxico castellano
Denotación y connotación
Relaciones semánticas
Asociaciones semánticas
Los cambios semánticos
Acentuación diacrítica

 • Unidad 3


Comunicación oral
Clasificación de oraciones
Oraciones impersonales


 • Unidad 4


Clasificación de nombres, determinantes, grados de adjetivos…
Funciones del SN


 • Unidad 6

Clases de predicados (nominales, verbales)
Estructura de las oraciones predicativas


 • Unidad 7

Complementos verbales


 • Unidad 9

Características de los textos jurídicos y administrativos


 • Unidad 13

Variedad lingüística y registros lingüísticos.


 • Lectura: tres sombreros de copa y características texto dramático
 • Norma lingüística: barbarismos, vulgarismos, errores concordancia, participios regulares e irregulares, creación de categorías gramaticales…
 • Novedades RAE
 • Correcciones de las redacciones incluidas en el blog.

domingo, 17 de noviembre de 2013

Errores¡Hola !

Os adjunto una página para que podáis identificar los errores lingüísticos.

http://www.reglasdeortografia.com/errores.htm

¡¡Feliz Domingo!!

Esmeralda

martes, 12 de noviembre de 2013

Corrección SEGUNDA entrega de redacciones

¡¡Hola!!

Os adjunto la corrección de las redacciones señalando los conceptos clave que debían aparecer. Anotar siempre las faltas ortográficas en vuestro glosario personal y dedicar un tiempo diario a su estudio. Es muy importante.

¡¡Hasta mañana!!

Esmeralda

Tema 4. El léxico castellano: Elementos constitutivos


 • El latín es la primera lengua que contribuye a la formación del léxico castellano pero en la evolución del latín al castellano existen diferentes soluciones:
  • Voces patrimoniales
  • Cultismos
  • Dobletes
  • Latinismos
  • Neologismos
  • Extranjerismos
 •      El castellano procede del latín pero además tuvo influencias de otras lenguas (préstamos léxicos):
  • Antes de la llegada de los romanos existían cuatro zonas (tardesa, ibérica, céltica y cantabropirenaica)
  • La romanización a partir del 218 a. C dio lugar al Latín vulgar
  • Con la caída del imperio romano, influencia germánica
  • Sobre 711 periodo musulmán de gran influencia árabe.
  • Con el avance de la reconquista el castellano retoma el prestigio y son siglos de diversas influencias según el siglo: galicismos, helenismos, italianismos, americanismos…
  • Se consolida el castellano sobre 1713 con la creación entre otras de la RAE.

Tema 5. Las relaciones semánticas entre las palabras


 • Sinonimia
 • Polisemia
 • Homonimia
 • Antonimia
 • Campo semántico
 • Familia léxica
 • Hiperónimos e hipónimos.

domingo, 10 de noviembre de 2013

Lengua castellana. PAU 2014

¡¡Hola!!

En pocos días estarán disponibles en PDF las últimas instrucciones para el examen de lengua castellana. pero os avanzo las últimas informaciones publicadas.

Llengua castellana. PAU 2014


Estructura de l'examen
 Objectius de la prova
Anàlisi, comprensió i producció de textos en llengua castellana i resposta a qüestions sobre llengua i literatura.

Les proves de Llengua castellana i literatura tenen la funció fonamental d'avaluar les habilitats lingüístiques bàsiques dels estudiants preuniversitaris, independentment de quins siguin els estudis que vulguin cursar.

D'acord amb el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 24.11.2008) els continguts avaluables en la prova d'accés a la universitat corresponen al segon curs de batxillerat.

Estructura de l'examenCadascuna de les proves dura una hora i mitja i consta de tres parts: en la primera s'avalua la comprensió de textos, en la segona l'expressió escrita i en la tercera es plantegen qüestions lingüístiques específiques.

La prova consta de dues opcions, cadascuna de les quals està encapçalada per un text al qual fan referència algunes preguntes de la primera i la segona part. Els tipus de textos de les dues opcions són complementaris: el primer text és literari i el segon d'un altre registre (científic, tècnic, jurídic, administratiu, humanístic, periodístic, publicitari, etc.). L'estudiant ha d'escollir una sola opció. El text literari podrà ser extret d'alguna de les lectures prescriptives fixades pel Departament d'Ensenyament.

En la primera part, les preguntes de comprensió pretenen avaluar la capacitat d'anàlisi i de síntesi de l'alumne, i també comprovar l'assoliment de les lectures literàries prescriptives. Es formularan diversos tipus de preguntes referides a algunes de les qüestions següents:
 • Preguntes de lectura crítica.
 • Preguntes orientades a determinar el significat d'una paraula, locució, frase feta o expressió en el seu context. 
 • Preguntes destinades a demostrar que l'estudiant ha entès la informació rellevant que aporta el text, per mitjà de l'elaboració d'una síntesi breu o un esquema, posar títol al text, etc.
 • Preguntes de lectura destinades a relacionar parts d'un text entre si o amb el conjunt, a fer inferències i reconèixer implicacions, a seguir la lògica d'un argument i a sospesar la coherència o incoherència d'un raonament.
 • Preguntes destinades a demostrar que l'estudiant reconeix el tipus de text, la seva estructura, la intenció de l'autor.
 • Preguntes adreçades a avaluar l'habilitat d'analitzar idees, opinions i arguments.
 • Preguntes sobre relacions anafòriques, sobre correlacions de temps verbals i sobre l'ús dels connectors discursius, que permeten de valorar el grau de coherència i de cohesió del text.
 • Preguntes sobre els recursos expressius del text.

Les preguntes d'aquesta part seran totes, genèricament, de tipus objectiu (amb resposta a triar, vertader o fals, resposta curta, etc.), i s'hi inclourà sempre en totes les opcions i models d'examen, amb independència de quina sigui la tipologia del text, una pregunta de control de les lectures prescriptives corresponents al segon curs de batxillerat.

Lectures objecte d'avaluació per a les PAU 2014:
 • Fernando de Rojas, «La Celestina».
 • Miguel Mihura, «Tres sombreros de copa».

Lectures objecte d'avaluació per a les PAU 2015:
 • Cristina Fernández Cubas, «Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal».
 • «Antología de poesía española» (poemes del segle XX inclosos a la selecció).

En la segona part, articulada a partir de l'elaboració d'alguns escrits propis, l'estudiant ha de demostrar la seva capacitat de produir i modificar textos: d'una banda, ha de saber estructurar, desenvolupar i argumentar idees entorn d'algun dels temes o motius que es proposen (relacionats bé amb el text de l'opció triada, bé amb els continguts i competències específiques del currículum de segon de batxillerat de la matèria); d'altra banda, ha de demostrar domini de les habilitats i estratègies lingüístiques necessàries per a comprimir o ampliar textos, canviar la intenció de l'autor, reformular en diferents registres, entre d'altres.

Aquesta part s'estructurarà en dos o tres exercicis més o menys breus de redacció, de caràcter divers, que podran incloure des de la síntesi o la paràfrasi d'algun fragment del text inicial, o la descripció d'algun objecte, fins a posar text a unes imatges, elaborar un escrit publicitari o confegir un comentari personal a propòsit d'algun dels temes abordats durant el curs en la matèria de Llengua castellana i literatura.
La tipologia d'exercicis és molt variada, però alguns exemples són:
 • Activitat de resumir.
 • Redacció de diferents tipus de textos (argumentatiu, descriptiu, narratiu, etc).
 • Incorporació de lèxic dins d'un text.
 • Modificació del text, canviant la intenció de l'autor o el registre.
 • Exercicis de reducció o ampliació de paràgrafs.
 • Reescriptura de paràgrafs o frases amb problemes d'expressió.

La tercera part avalua la capacitat de reflexió lingüística, el coneixement de les estructures gramaticals de la llengua i el domini de la norma. Conté preguntes específiques sobre aspectes sintàctics, lèxics, semàntics, fonètics o ortogràfics. Aquesta part és comuna per a les dues opcions de l'examen.

Es posarà èmfasi en el coneixement dels usos gramaticals i normatius, i en la identificació pràctica de conceptes lingüístics. Podrà haver-hi:
 • Preguntes sobre l'estructura del text: els connectors i altres marques textuals. 
 • Preguntes sobre la flexió dels elements verbals i nominals i sobre els usos correctes dels pronoms.
 • Preguntes sobre funcions sintàctiques i sobre l'oració composta.
 • Preguntes sobre relacions lèxiques: polisèmia i homonímia; sinonímia i antonímia; hiperonímia; hiponímia.
 • Preguntes sobre procediments de creació de neologismes i sobre locucions i frases fetes.
 • Preguntes sobre la naturalesa dels sons de la llengua i la seva representació ortogràfica.

Les preguntes d'aquesta part seran també de tipus objectiu, com a la primera part.


Criteris generals d'avaluació

El valor de la primera part, de comprensió de textos, és de quatre punts; el de la segona, d'expressió escrita, de quatre punts i el de la tercera, de reflexió lingüística, de dos.

La nota final pot quedar rebaixada pels errors de normativa (gramaticals, lèxics, ortogràfics): es descomptaran 0.1 punts per cada error, sigui del tipus que sigui i sense limitació. El descompte per faltes s'aplicarà a l'examen en global, un cop sumada la puntuació de totes tres parts. El còmput total de la qualificació de cadascuna de les tres parts mai no podrà ser inferior a 0.

Tant a la primera part com a la tercera pot haver-hi preguntes de tipus objectiu amb tria de resposta; el valor de cadascuna d'elles serà de 0'50 punts. En aquestes preguntes hi haurà quatre opcions, una de les quals serà la resposta vàlida. Si l'alumne tria la resposta correcta tindrà una puntuació de 0'50 punts, si no respon la pregunta no tindrà cap descompte i si la resposta és errònia tindrà un descompte, que pot oscil·lar entre 0'1 punts i 0'15 punts, segons el tipus d'exercici. El còmput total de la qualificació de cadascuna de les parts mai no podrà ser, en qualsevol cas, inferior a 0.

Els criteris d'avaluació de la segona part (expressió escrita) es fonamentaran en la coherència i adequació de l'escrit, la riquesa i precisió lèxica, la maduresa sintàctica i discursiva en general. Com a regla general, el text ha d'expressar amb claredat les idees i els conceptes, adequats a allò que es demana.

En un text coherent i cohesionat, allò que es comunica és rellevant i es presenta la informació necessària perquè el lector la interpreti sense entrebancs (no hi ha implícits injustificats, per exemple). S'expressen amb claredat les idees i els conceptes, d'acord amb el que es demana, en un registre adequat al context comunicatiu. El text està ben planificat i ben resolt, amb les parts ben travades. En el cas d'una argumentació, la tesi i els arguments es presenten de manera ordenada.

La riquesa i precisió lèxica es pot mesurar tenint en compte la varietat (no repetir les mateixes tries), el recurs a les relacions lèxiques (sinonímia, hiperonímia), l'adequació al registre o la propietat amb què s'usen els mots.

La maduresa sintàctica i discursiva es pot valorar tenint en compte la varietat d'estructures utilitzades (en l'ús d'oracions compostes, per exemple), l'ús adequat de l'ordre de les paraules, l'ús adequat dels pronoms, o la capacitat d'usar de manera pertinent diversos connectors discursius i signes de puntuació, amb varietat de recursos.

La correcció normativa fa referència al coneixement i respecte de les regles ortogràfiques, gramaticals, sintàctiques i lèxiques establertes per les institucions acadèmiques, i es comptabilitza en el descompte de les faltes.


Informació addicional de la matèria

El document de "Orientacions sobre les proves de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU 2014" es trobarà properament en format PDF.¡¡Hasta mañana!!

Esmeralda

Corrección PRIMERA entrega de redacciones

Foto tomada de: http://actualicese.com¡¡Hola!!

Para empezar, recuerdo a las personas que no han entregado las redacciones que no se recogen trabajos fuera de plazo. La entrega del dosier completo de redacciones se realizará, para acceder al aprobado de la materia, el día del examen junto al glosario de faltas y el terminológico. 

Tras la corrección, os adjunto una serie de reflexiones para futuras redacciones:

 • Evitar copiar literalmente de internet. He contabilizado varias redacciones idénticas. Es una pérdida de tiempo para todos.
 • Leer atentamente el título de la redacción. Las redacciones que os indico siempre pueden realizarse con los apuntes de clase, la ampliación colgada en el blog o con el libro de texto; no es necesario buscar más información.
 • Las redacciones las pauto con la intención de preparar los posibles temas de las pruebas PAU y sobre todo para que mejoréis la expresión escrita. Por favor, evitar las improvisaciones, el escribir por escribir, como si de un tema personal se tratara. Sin adecuación al tema propuesto, la calificación siempre será insuficiente. Ya no basta con escribir, por ejemplo, una redacción sobre la comunicación con vocabulario fácil y repetido. Es necesario expresarnos con un nivel de 2º de Bachillerato tanto en la forma como en el contenido.
 • La expresión escrita tiene un peso notable en los exámenes. 4 puntos en las PAU y más o menos, igual en los exámenes de clase. Vale la pena mejorar y dedicarles tiempo.
Tema 1. Factores que condicionan la comunicación

Se trataba de definir el idiolecto. Los factores históricos o variedades diacrónicas, factores geográficos o variedades diatópicas, factores socioculturales o variedades diastráticas y, por último, las variedades funcionales o registros.

Se ha confundido con los elementos de la comunicación.

Tema 2. Comunicación oral y escrita

Se podían desarrollar las diferencias según el canal, la situación comunicativa y la construcción del mensaje. Indicar las características de la comunicación oral espontánea (conversación ) y planificada (exposición, debate, mesa redonda y asamblea)

Tema 3. Las propiedades textuales

Se debían introducir cuáles son y describir la adecuación en relación con la competencia comunicativa, la coherencia (tema, resumen, la estructura, reglas básicas) y la cohesión (identidad, referencia, relevancia y conexión). Opcionalmente se podía añadir la corrección y lo que implica.

Si necesitáis cualquier aclaración, hablamos.

¡¡Hasta mañana!!

Esmeralda
jueves, 7 de noviembre de 2013

Redacciones

¡Hola!

Os adjunto los dos temas para que podáis realizar las redacciones de esta semana.

Tema 1. El léxico castellano: Elementos constitutivos.
Tema 2. Las relaciones semánticas entre las palabras.

Para que podáis ordenar las ideas os adjunto un esquema y el link repleto de información.

El B22 las entregará el lunes 11 de noviembre y el B21 el martes 12 de noviembre.

¡¡Buen fin de semana!!

Esmeralda


Elementos constitutivos del léxico castellano
 • Palabras patrimoniales
 • Cultismos y semicultismos
 • Préstamos y neologismos
Procedimientos de formación léxica
 • Derivación
 • Composición
 • Parasíntesis
 • Acronimia
Relaciones semánticas entre las palabras
 • Estructuración del léxico y campos semánticos
 • Sinonimia
 • Polisemia
 • Homonimia
 • Antonimia
 • Hiperonimia,hiponimia

(Esquema tomado del blog: http://currolengua.blogspot.com.es/search/label/LENGUA%20CASTELLANA)

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/lexico/formacion_lexico/lexico_esquema.htm


martes, 5 de noviembre de 2013

Relaciones semánticas


¡¡Hola!!

Os adjunto un link con la teoría presentada de forma muy atractiva y con actividades que incluyen autoevaluación. Muy interesantes.

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011041113_9085903&idSeleccionado=ITEM-321a37c2-9e31-392a-a400-e22515572dc0


http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011041113_9085903&idSeleccionado=ITEM-ddb86de1-8f53-33d2-9f8e-6ec41fea5b5c


¡¡Hasta mañana!!

Esmeralda

B y V

¡¡Hola!!

Os adjunto un breve resumen del uso de B y V, ya que he detectado muchos errores en vuestras actividades.

¡¡Buena semana!!

Esmeralda

Links para practicar:

http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelab.html#cabecera

http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal0110.htm


Palabras que se escriben con B 

Las palabras que contienen bla- ble- bli- blo- blu-.
 Tiembla, tembló, habla, cable, tabla, Biblioteca, bloque, blusa, bledo, Biblia.
 Vladimir. 


Las palabras que contienen bra- bre- bri- bro- bru- .
 Brasa, breve, cobra, cubre, brote, bruto, colibrí, abrupto, abrumador.


Antes de consonante se escribe b y no v. 
 Libre, abdomen, obligatorio, lombriz, obvio, Brigadier, ombligo, cabra, tabla absoluto, 


Después de m siempre se escribe con b. 
 Tiembla, tembló, Colombia, cambio, hombre, hombro, timbre, émbolo, embalse, zambullirse. 


El pretérito imperfecto de los verbos terminados en -ar y del verbo ir
 Cantabas, bailabas, estudiábamos, ordenaban, hablabais, miraban, caminabas, apuntaba, iba, ibas, íbamos, ibais, iban. 


Los prefijos bi- bis- biz- que significan dos o dos veces. 
 Bimotor (dos motores), bimestre (dos meses), bisectriz (dos partes iguales), bisabuelo (dos veces padre), bisnieto (dos veces hijo), bizcocho (Pan sin levadura que se cuece dos veces), bizco (persona que ve doble). 


Las palabras que empiezan o terminan con bio que significa vida. 
 Biología, biografía, Bioquímica, biorritmo, microbio, anaerobio. 


Las palabras que comienzan con bene, bien, bono cuyo significado es bien. 
 Benefactor, benevolente, bienaventurado, bondadosa, bonita, bienestar. 


Las palabras que comienzan con bibli- cuyo significado es libro. 
 Bibliografía, Biblioteca, Biblia, bibliófilo, Bibliotecario. 


Las palabras que comienzan con el prefijo sub- (que significa bajo, debajo, inferior, secundario, disminuido). 
 Suboficial, Subteniente, Subsecretario, subconjunto, subasta, subrayar, subordinado, submarino, subjetivo. 


Las palabras que comienzan con alb-
 Alba, albañil, albaricoque, álbum, albur, albatros, albedrío, alberca, albergue, albino, albóndiga, alborada. 
 Álvarez, Álvaro, álveo, alveolo, alverja, alveario. 


Las palabras que comienzan con bu-
 Buque, burro, bufanda, bueno, búho, búfalo, buey, buitre, buche, bufé. 
 Vudú, vuelco, vuelo, vuelta, vuestro, vulcanizar, vulcanología, vulgar, vulgo, vulnerable. 


Las palabras que comienzan con cub-
 Cubo, cúbico, cuba, cubilete, cubierto, cubículo, cubrir. 


Las palabras que empiezan con hab- y heb-
 Haber, habitación, hebra, hebreo, Habana, habano, hábil, hebilla. 
 Hevea (caucho y nombre de un producto). 


Las palabras que comienzan con lab- rab- sab- tab-
 Labor, laboratorio, labio, laberinto, labrado. Rabia, rabino, rábano, rabadilla, rabo. Sábado, sábana, sabana, saber, sabotaje. Tabla, taburete, tabaco, tabaquismo, tabú. 
 Lavar, lava ( de volcán), lavanda, ravioles, savia. 


Las palabras que comienzan con ob-
 Objeto, obispo, obrero, obeso, obelisco, oblicuo, obtuso, obturador, obedecer, obcecado, obligatorio, óbolo, observatorio. 
 Oveja, Oviedo, Ovidio, overol, ovillo. 


Las palabras que comienzan con trib- rib- y turb-
 Tribu, tribuna, tributo, turbio, turbina, ribera (orilla), ribete. 
 Trivial y sus derivados, rival y sus derivados, rivera (arroyo). 


Las palabras que comienzan con urb- que significa ciudad . 
 Urbe, urbanidad, urbano, urbanización, urbanista, urbanizable. 


Los verbos que termina en -ber
 Beber, caber, deber, haber, saber, sorber, absorber. 
 Absolver, atrever, conmover, disolver, envolver, mover, precaver, prever, remover, resolver, revolver, ver, volver. 


Las palabras que terminan en -bilidad
 Amabilidad, aplicabilidad, contabilidad, habilidad, solubilidad, inviolabilidad, imposibilidad, probabilidad. 
 Movilidad, civilidad. 


Los verbos que terminan en -bir y -buir, así como todas sus formas conjugadas. 
 Recibir, distribuir, contribuir, concebir, imbuir, atribuir, retribuir, escribir, describir, suscribir, subir, exhibir, prohibir, sucumbir. 
 Hervir, servir, vivir, convivir, revivir. 


Las palabras que terminan en -bunda, -bundo
 Tremebundo, nauseabundo, moribundo, abunda, vagabundo, furibundo. 


Las palabras derivadas del latín árbiter (árbitro). 
 Arbitraje, arbitrar, arbitral, arbitrario, arbitrio, arbitrariedad, arbitrariamente. 


Las palabras derivadas del griego ballein (arrojar) y ballezein (bailar). 
 Bala, balística, balompié, baloncesto, bola, parábola, bólido, bolo, boliche, ballesta, émbolo, símbolo, baile, bolero, balada, diablo, discóbolo. 


Las palabras que se derivan del latín barba y barca
 Barbado, barbería, barbero, barbudo, imberbe, barbilla. Barco, barquero, barquito, embarcación, embarque, barcaza. 


Las palabras derivadas del griego barys (pesado, grave). 
 Barómetro, barítono, barisfera, barométrico. 
 varita. 


Las derivadas del latín bucca (boca), bellum (guerra) y caput (cabeza). 
 Bocado, bocadillo, bocacalle, bocazas, boquete, boquilla, desembocadura, boquiabierto. Bélico, belicoso, beligerante, rebelión, rebelde. Cabezón, cabecera, cabecilla, cabecear, cabestro, encabezar. 


Las derivadas del latín labor (trabajo) y liber (libre). 
 Laboral, laborable, laborar, laboratorio, laborioso, laboriosidad, labrar, labriego, labrador, elaborar, colaborador. Liberación, libertad, liberal, liberador, libertador, libero, libertino, libertinaje. 


Las palabras derivadas del latín ruber (rojo) y tribuo (dar). 
 Rubio, rubí, rubor, ruborizado, ruborizarse. Tributo, tributar, tributario, contribuir, contribuyente, contribución, atribuir.

Palabras que se escriben con V 

Después de d y n se escibre v.
 Adverbio, invierno, envidia, envase, adversario, investigación, envoltura, convulsión, convivir, invitar, invento, envejecido, advertencia, invicto.


Después de ol se escribe v.
 Olvidar, inolvidable, resolver, polvo, polvoriento, solvente, disolver.


Los pretéritos indefinido e imperfecto y el futuro de subjuntivo de los verbos estar, tener, andar y sus compuestos.
 Tuve, estuve, tuviera, estuviera, anduve, anduvo, retuvo, contuvimos, obtuviese, tuviere, tuviese.


Las palabras que comienzan por vice- (en vez de, hace de) y villa- (pueblo, casa de campo).
 Vicerrector, viceministro, vicealmirante, villancico, villano, villorrio.
 Bíceps, billar.


Las palabras que comienzan con clav- y salv-.
 Clavo, clave, salvavidas, salvaje, salvedad, clavel, clavícula, clavija, conclave, enclave, salvo, salvados.


Las palabras que comienzan con div-.
 Dividir, diversión, divino, diva, diván, divergencia, divagar, divisa, divulgar, divertido, diverso, divorcio.
 Dibujo, dibranquial.


Las palabras que comienzan con eva- eve- evo- evi-.
 evitar, evidencia, evidente, evadir, evasor, evaporar, evacuar, evocar, evangélico, eventualmente, evolución, evento.
 Ebanista, ébano.


Las palabras que comienzan con nav- nov- pav-.
 Nave, novia, noveno, navaja, novela, navidad, pavo, pavesa, pávido.
 Nabo, noble, pabellón, Nobel.


Después de pra- pre- pri- pro.
 previo, depravado, privado, proveer, previsto, providencia, provocar, privilegio, provecho, proverbio, provinciano.
 Prebenda, probable, probar, problema, probo.


Las palabras terminadas en -ava -ave -avo -eva -eve -evo -iva -ivo.
 Octava, clave, grave, nueva, leve, suave, comunicativo, legislativa, llamativa, fugitivo, paliativo, medioevo, activo, pasivo, pavo, pensativa, permisivo, recursivo, bravo.
 Baba, haba, sílaba, traba, árabe, jarabe, cabo, lavabo, nabo, menoscabo, rabo, ceba, prueba, mancebo, placebo, recebo, sebo, criba, giba, arribo, estribo, recibo.


Las palabras terminadas viro- vira- ívoro-ívora.
 Elvira, carnívoro, herbívora, omnívoro, triunviro, revira.
 Víbora.


Las palabras derivadas del latín cavus (hueco).
 cavar, caverna, cueva, cavidad, concavidad, cavernícola, excavar, recoveco, excavación.
(Tomado del blog: http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelab.html)