jueves, 5 de febrero de 2015

Concurso literario 2015

-->
BASES DEL
CONCURS LITERARI
LLENGUA CATALANA - CASTELLANA

INSTITUTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
SANT JORDI     CURS 2014-2015LLENGUA CATALANA-LLENGUA CASTELLANA


1. Pot participar-hi tot l'alumnat matriculat als centres educatius d’ensenyament  secundari de Sant Boi. Per tal de potenciar la màxima participació dels alumnes, aquests només podran presentar una sola obra per categoria i llengua.

2. Les obres s'acompanyaran d'un sobre tancat amb el pseudònim de l'autor/a escrit a l'exterior i el nom i cognoms, el grup i l'institut especificat a l'interior d'aquest.
Les obres les portaran els professors/es que formin part del jurat en representació del seu centre.

3. És imprescindible que els treballs estiguin escrits en fulls de tamany DIN-A4 i mecanografiats a doble espai i per una sola cara. En el cas d’utilització d’un tractador de textos s’utilitzarà com a mínim una lletra tipus “Arial 12” i a 1 espai i mig entre línies.

4. El concurs admet, en cada llengua, els gèneres següents:

            a) Narrativa: extensió compresa entre 1a 5  fulls.

            b) Poesia: extensió màxima de 5 fulls (es valorarà la unitat temàtica).

            c) Guió dramàtic: extensió màxima de deu fulls.

Cada centre podrà presentar només 1 treball per categoria i gènere

5. Cada gènere estarà subdividit en tres categories:

            CATEGORIA A: Alumnes de 1er i 2n d'ESO.
            CATEGORIA B: Alumnes de 3r d’ESO i 4t d’ESO.
            CATEGORIA C: Alumnes de 1er i 2n de Batxillerat, CF Grau Mitjà i
      CF Grau Superior.
S’estableix una categoria extraordinària que rebrà una MENCIÓ HONORÍFICA en l’acte de lliurament de premis

6. Cal lliurar els originals fins el dia 20 a la professora de castellà.

7. El jurat estarà integrat pel professorat de llengua i literatura dels centres que participen i representants de l’Ajuntament com  organitzadors del concurs que es reuniran el dia 10 d’abril  2015 a les  10h.  Al Casal de Barri Marianao.

8. L'Ajuntament de Sant Boi col·laborarà en l'atorgament dels següents premis:


Llengua catalana i llengua castellana

CATEGORIA A:
            1er premi poesia:              50 Euros
            1er premi narrativa:                       50 Euros

            2n premi poesia:                  25 Euros
            2n premi narrativa:               25 Euros

CATEGORIA B:
            1er premi poesia:              50 Euros.
            1er premi narrativa:                       50 Euros.
            1er premi guió dramàtic:  50 Euros

            2n premi poesia:                25 Euros
            2n premi narrativa:             25 Euros
            2n premi guió dramàtic:    25 Euros

CATEGORIA C:
            1er premi poesia:              50 Euros
            1er premi narrativa:                       50 Euros
            1er premi guió dramàtic:  50 Euros

            2n premi poesia:                  25 Euros
            2n premi narrativa:               25 Euros
            2n premi guió dramàtic:     25 Euros

Aquest import s’aportarà al centre que el bescanviarà, a l’alumne/a, per un val de compra de la mateixa quantitat.

9. Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement en l'acte de lliurament de premis que es realitzarà el dia 23 d’abril de 2015

NOTA: QUEDARAN EXCLOSES DE PARTICIPAR EN EL CONCURS TOTES LES OBRES QUE NO ACOMPLEIXIN AMB EL QUE S’HA ESTABLERT EN AQUESTES BASES.

No hay comentarios:

Publicar un comentario